मेलम्ची नगरपालिकाको सातौँ नगर अधिवेशनको बिशेषताहरू


१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ७८ बमोजिम नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितब्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र दक्षतापूर्ण ढंगवाट सम्पादन गर्न र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ–आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन तथा सार्वजनिक स्रोतको मितब्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापुर्ण उपयोगको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुँदा नगर कार्यपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि बनाई लागु गर्ने ।

२. नगरपालिकाको राजश्व संभाव्यता अध्ययन गरी तयार भएको राजश्व सुधार कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने । साथै आ.ब. २०७७/७८ लाई कर संकलन अभियान बर्षको रुपमा कार्यक्रम, कार्ययोजना र तालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न नगर कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने । विनासकारी भूकम्पले तहसनहस पारेको वर्ष २०७२ श्रावण भन्दा पछाडिको सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउने नगरवासीहरुको सो भन्दा अगाडिको सम्पत्ति कर र मालपोतरभूमि कर छुट दिने ।

३. नगरपालिका क्षेत्रभित्रका तपशिलका योजनाहरु बहुवर्षीय (क्रमागत) योजनाको रुपमा बजेट उपलब्धता अनुसार क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे जाने ।

१. मेलम्ची सिटी पार्क –वडा नं. १०
२. मेलम्ची स्वप्न सरोवर
३. नगरपालिका भवन परिसर तथा कम्पाउण्ड निर्माण
४. फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण– वडा नं. ११
५. मेलम्ची बस पार्क निर्माण– वडा नं. ११
६. नगर चक्रपथ निर्माणरस्तरोन्नती
७. वडा नं. १, २ र ५ को कार्यालय भवन निर्माण

४.यस नगरपालिकाको बस्ती विकास गर्न सम्भाव्यता रहेको वडा नं. १० को सिम्ले बगर र वडा नं. १२ को बाहुनेपाटी क्षेत्रमा अवधारणा अनुसार बस्ती विकास योजना तयार गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी शुरु भएकोमा यस आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य शुरुवात गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने ।

५.आ.व.०७७।७८ मा बजेट विनियोजित योजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै एक महत्वपूर्ण योजनामा बढिमा २०५ सम्म थप गर्दा कार्य सम्पन्न हुने र अर्को वर्ष बजेट आवश्यक नपर्ने अवस्था भएमा वडा समितिबाट निर्णय गराई शुरुमा लागत अनुमान गर्दा नै एकै पटक गरेर सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

६.२०७२ सालको भुकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका भूकम्प पिडित लाभग्राही छनौट र निर्णय गर्न केहि कार्य अझै बाँकी रहेको देखिन आएको हुँदा आ.व. २०७७/७८ मा समेत यस कार्यलाई निरन्तरता दिन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने ।

७.मेलम्ची नगरपालिकाभित्र निर्माण गर्न पर्नेरनिर्माणधिन देहायका पूर्वाधार योजनालाई महत्वपूर्ण प्राथमिकताको योजनाको रुपमा स्वीकृत गरी प्रदेश सरकार, संघीय सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी दातृ संस्थाको सहयोगमा बजेट व्यवस्थापन गरेर क्रमशः अघि बढाउने ।

१. मेलम्ची स्वप्न सरोवर
२. मेलम्ची सिटी पार्क
८.यस नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिकाको रुपमा विकास गरी बालमैत्री नगर घोषणा गर्न कार्यकम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, साथै उक्त कार्यको लागि सवै वडाहरुलाई समेटेर नगर बाल क्लव र समूह गठन गर्ने ।

९.नगर सभावाट स्वीकृत भएको व्यय अनुमानको पुंजिगत खर्चको तपशिलमा उल्लेखित कोषहरुमा राखिएको रकमको परिचालनको लागि आवश्यकतानुसार कोष सञ्चालन कार्यविधी बनाई निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने ।

क) विपद व्यवस्थापन कोष
ख) मर्मत संभार कोष
ग) कर्मचारी कल्याण कोष
घ) कृषि विकास कोष
ङ) पर्यटन विकास कोष
च) नगर शिक्षा कोष
छ) वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कोष

१०.नगरपालिकामा आ.व.०७७/०७८ देखि पूर्वाधार निर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउदा लागत सहभागिता बापत देहाय बमोजिमको श्रमदानरनगद व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै सडकको ट्रयाक खोल्दा नाली अनिवार्यरुपमा बनाउने गरी लागत अनुमान गरिने तथा नयाँ निमार्ण गर्ने सडकमा बायोईन्जिनियरीङ (सडक दायां बायांमा वृक्षारोपण) अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने । यस कार्यको लागि नगरपालिकाले छुट्टै शीर्षकमा बजेट ब्यवस्था गरि कार्यान्वयनको ब्यवस्था मिलाईने ।

क) पिच, ग्रावेल, ढल, मेसिनरी वाल तथा सवै किसिमको सडकरबाटोमा – १० प्रतिशत
ख) महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, दलित, दृष्टिविहिन, विपन्न वर्गका र शिक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रममा – ५ प्रतिशत ।

तर, कुनै योजनामा जनसहभागिता उठ्न नसक्ने बिशेष अवस्था भएको, सामाग्री ढुवानी गर्नु पर्ने, गाह्रो ठाउँ भएको, योजना कार्यान्वयन अवस्था जटिल भएको भनी उपभोक्ता समिति र सम्वन्धित वडाबाट सिफारिस भएको अवस्थामा जनसहभागिता कम गर्ने वा छुट गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई दिने ।

११.यस नगरपालिका भित्र रहेका सहकारीहरु मार्फत नगरमा प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिकस्तर वृद्धि गरी कृषि, पशु, उद्योग ब्यवसाय र आर्थिक गतिविधी वृद्धि र रोजगार सृजना हुने कार्यक्रममा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने । सहकारीहरु र नगरपालिका मिलेर नमुना बिशेष योजनारकार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाई लागु गर्ने । टोल विकास समितिरसमूहहरुले रोजगार, उत्पादन र उद्यमशिलताका निश्चित योजना र पूँजी श्रोत सहित प्रस्ताव पेश गरेमा नगरपालिकाले आर्थिक र प्राविधिक सहजिकरणमा सहयोग पुर्याउने ।

१२.मेलम्ची नगरपालिकाका सम्पुर्ण नगरस्तरिय, वडास्तरिय तथा अन्य कुनैपनि योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका यस नगरपालिकामा सूचिकृत रहेका वेरोगजारहरुको सूचीका कामदारलाई पहिलो प्राथामिकता दिई उक्त सूचिबाट जनशक्ति उपलब्ध नहुने भएमा मात्र अन्य कामदारबाट काम गराउने व्यवस्था गर्ने ।

१३.मेलम्ची नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजानिक, पर्ति तथा सरकारी जग्गाको ब्यवस्थित तथ्याङ्क संकलन गरि अद्यावधिक गराई राख्ने । नगरपालिका भित्रका सडकहरु तथा नगर सडक गुरुयोजना मा उल्लेखित सडकहरुको लगत कट्टा अभियान सञ्चालन गर्ने, सार्वजानिक जग्गाहरुको संरक्षण सम्वन्धि क्ष्लखभलतचथ बनाई कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागु गर्ने ।

१४.मेलम्ची नगरपालिकाको विद्युतीय दुर्घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यस नगरपालिका भित्र रहेका सवै विद्युतका काठका पोलहरुलाई फलामको पोलले विस्थापन गर्ने आगामी आ.ब.मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट थप विद्युतका पोलहरु प्राप्त गरि नगरपालिकालाई काठको पोल मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने गरी अभियानको रुपमा कार्य अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने ।

वडा स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय समिति
वडा अध्यक्ष – संयोजक
वडा सदस्य (सवै) – सदस्य
वडा सचिव – सदस्य
स्वास्थ्य चौकी वा वडा स्तरीय स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
वडा भित्रका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक – (सदस्य
सव ईन्जिनियररअसिष्टेण्ट सव ईन्जिनियर – सदस्य–सचिव

समितिले आवस्यकता अनुसार विभिन्न संघ, संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई वैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
मेलम्ची नगरपालिका अन्तर्गतका तालामाराङ, मेलम्ची, बाहुनेपाटी, पिप्ले तथा भोटेचौर क्षेत्रलाई व्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गरि ब्यापारिक तथा पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिने अवस्था रहेको हुँदा सो बिषयमा सम्भाब्यता अध्ययन गरि ब्यवस्थित योजना बनाई नयाँ शहरको रुपमा विकास गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नयाँ शहर आयोजनाको कार्याक्रममा समावेश गरि अगाडी बढाउन शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई अनुरोध गर्ने ।

१५.यस नगरपालिका भित्रको बाझो जग्गा उपयोग गरी आंप, लिच्ची, कटहर, सुन्तला, लप्सी, कागती, ड्रयागन फुड, किवी, टिमुर, वेसार, अदुवा, कफी, जापनीज हलुवावेद, नास्पाती, पाउलीनिया, एभोकार्डो, रुद्राक्ष, तेजपात, अम्रिसो जस्ता जातको बिरुवाहरुलाई पकेट क्षेत्र नाई अभियानकोरुपमा खेती गरी फलफुल सहितको हरीत नगर बनाउनको लागि सम्वन्धित वडा समिति र नगर कार्यपालिकाको कृषि विकास शाखाले योजनाको खाका तयार गरि आबस्यक बजेट ब्यवस्था गर्न बागमती प्रदेश भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।

१६.मेलम्ची नगरपालिकावाट स्वीकृत भएको वडालाई बाँडफाँड गरिएका वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु मध्ये रु. ५ लाख सम्मका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्नको लागि इस्टिमेट, लागत अनुमान, वडावाट तयार गरी स्वीकृत गर्ने, उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गर्ने, कार्यन्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र कार्य सम्पन्न भएपछि नगर कार्यपालकाबाट स्वीकृत चेक लिस्ट अनुसारका कागजातहरु वडा सचिव र वडा अध्यक्षबाट प्रमाणित गरि भुक्तानीका लागि नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पठाउने अधिकार वडा सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।

१७.यस नगरपालिकामा निजी आवास पुनः निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था भएतापनि केही गरीव तथा असहायहरुले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणबाट निजी आवास पुनः निर्माणको दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन नसकेको अवस्था रहेको हुँदा नगरपालिकाले पुनःनिर्माण कोष स्थापना गरी सोको कार्यविधि स्वीकृत गरी गरिव तथा असहायहरुलाई घुम्तीकोषको अवधारणाबाट आर्थिक सहयोग गरी यस नगरपालिकाका सम्पूर्ण लाभग्राहीहरुलाई निजी आवास निर्माण गर्न सहयोग गरी निजी आवास पुनः निर्माण कार्यलाई शत प्रतिशत सम्पन्न गर्ने
१८.यस नगरपालिकामा महामारीको रुपमा कुनै रोग फैलिएको अवस्थामा तत्काल नियन्त्रण गर्नको लागि साधन स्रोतको आवश्यकता पर्ने हुँदा नगरपालिकामा स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गरी सालवसाली बजेट व्यवस्था गर्दै जाने र महामारी फैलिएको अवस्थामा तत्काल नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउने, साथै आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रहेको रकमलाई सो प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने ।

About

हरेक पल हरेक खबर विचार र समचारको जनपक्षीय डिटिटल पत्रिका छलफल विक्ली डट कम